Hírek

2020.08.28 16:44

Augusztus 29-én szombaton egésznapos nyitva tartással várjuk vásárlóinkat!

10.00-től - 18.00 óráig

Tanúsítvány

SSL Certificate

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Mi a tájékoztató célja?

 

 

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy a http://neptanckellek.hu/-n (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználók, Megrendelők) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük a Felhasználókat a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

 

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

Adatkezelő adatai

 

Név: Saramis Kft.

Weboldal: http://neptanckellek.hu/

Cégjegyzékszám: 01-09-389989

Székhely: 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja 54.

Adószám: 27435687-2-43

E-mail: info@neptanckellek.hu

Telefonszám: 06-1-2391199

Milyen adatkezeléseket végzünk tevékenységünk keretében?

 

 

3.1. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez kapcsolódó aktuális információkkal lássuk el a Felhasználókat, lehetőség van hírlevél feliratkozásra weboldalon keresztül. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat: név

adatkezelés célja: ennek megadásával levelünkben be tudjuk azonosítani a Felhasználót

személyes adat: e-mail cím

adatkezelés célja: ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket az aktualitásokról

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással bármikor visszavonhatja.

 

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

3.2. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

 

Az ügyleti megbízások teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

 

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Természetes személy Felhasználóink nevét és lakcímét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét) az ügyleti megbízás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása céljából kezeljük.

 

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

 

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése.

 

3.2.4. A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

 

3.2.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

 

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalunkon lehetőség van néptáncos termékek megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

 

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat: név

adatkezelés célja: a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

személyes adat: lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

adatkezelés célja: a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket

személyes adat: telefonszám

adatkezelés célja: a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

személyes adat: e-mail cím

adatkezelés célja: a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

személyes adat: törzsvásárlói kártyán szereplő adatok

adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Néptáncosok kellékboltja iránti vásárlói elkötelezettség növelése

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

A törzsvásárlói rendszerben való részvételhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

 

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítésétől számított 5 évig, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére.

Törzsvásárlói rendszerben tárolt adatok vonatkozásában a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az ott megadott személyes adatokat.

 

3.3.4. A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

 

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

A törzsvásárlói rendszerben való részvétel opcionális.

 

 

 

3.4. Nyeremény-sorsolással kapcsolatos adatkezelés

 

Facebook oldalunkon játétokokat szoktunk meghirdetni, melynek során az adott bejegyzés alatt kommentelő Felhasználók között nyereményeket sorsolunk ki. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

 

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

A sorsolás során az általunk igénybe vett adatfeldolgozó az alábbi adatokat rögzíti: felhasználói azonosító, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem. Ezen személyes adatok ismerete a nyertes beazonosításához szükségesek.

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

 

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

Cél megvalósulásáig; az adott nyereményjáték teljes lezárásáig.

 

3.4.4. A személyes adatok tárolásának módja

Elektronikus formában.

 

3.5. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat: név

adatkezelés célja: Felhasználó beazonosítása

személyes adat: e-mail cím

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és – szolgáltatás igénybevétele esetén – kapcsolattartás a Felhasználóval

személyes adat: telefonszám

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és – szolgáltatás igénybevétele esetén – kapcsolattartás a Felhasználóval

 

 3.5.2. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a Felhasználó általános tájékoztatáskérés céljából lép velünk kapcsolatba, adatkezelésünk jogszabályon alapul; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Amennyiben a Felhasználó termékrendelés céljából veszi fel a kapcsolatot velünk, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b).

Ha a Felhasználó jogi személy nevében eljáró kapcsolattartó, fenti személyes adatai kezelésének jogalapja a mi és Felhasználó által képviselt jogi személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A jogi személy kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

 

3.5.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat – más adatkezelési cél hiányában – begyűjtésüket követő 3 hónapig tároljuk, majd törlésre kerülnek.

 

3.5.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus és papír formában egyaránt.

 

Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

 

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni.

 

4.1. Hozzáférési jog

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

4.2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3. Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

4.4. Elfeledéshez való jog

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

 

4.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk Felhasználóink információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

5.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

 

5.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót.

Felhasználónk kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Felhasználónkat ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

 

5.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha Felhasználónk kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Személyes adatok lehetséges címzettjei

 

6.1. Weboldalunk működésével összefüggésben

Weboldalunk tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó jogosult megismerni a Felhasználóink Weboldalon megadott személyes adatait. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Unas Online Kft.

Székhely/weboldal: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. www.unas.hu  

 

6.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben

A hírlevél küldéshez külön programot használunk, melynek üzemeltetője az általunk igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Sales Autopilot Kft.

Székhely/weboldal: www.salesautopilot.hu

 

6.3. Megrendelések teljesítésével összefüggésben

Megrendelőink részére a termékek kiszállítását az MPL Posta-szolgálat, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatfeldolgozó adatai:

Név: Magyar Posta Zrt.

Elérhetőségek: https://posta.hu/vallalkozasoknak/logisztikai_szolgaltatasok/mpl_futarszolgalat

 

6.4. Közösségi média felületekkel és más weboldalakkal összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook); így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy azon keresztül regisztrál Weboldalunkra, megismerünk minden profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk. A Weboldalunkról történő más honlapokra való látogatás során, az adott honlap adatkezelés gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

 

6.5. Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 

Számlakiállítás során adatfeldolgozó segítségét vesszük igénybe, melynek adatai az alábbiak:

Név: Kulcs-Soft Nyrt.

Weboldal, elérhetőségek: www.kulcs-soft.hu

 

6.6. Nyeremény-sorsolással összefüggésben

A Facebookon történő nyeremény-sorsoláshoz igénybe vett adatfeldolgozó adatai az alábbiak:

Név: Be Social Kft.

Weboldal, elérhetőségek: http://besocial.hu/adatvedelem/

Sütik

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felhasználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

7.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

 

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Egyéb rendelkezések

 

8.1. Adatkezelés eltérő célra

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről Felhasználóinkat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

 

8.2. Adatbiztonság

Kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

 

8.3. Nyilvántartási kötelezettség

Felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 

8.4. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk kötelesek eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

8.5. Módosítás

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani, melyről minden esetben tájékoztatjuk Felhasználóinkat.

 

Hatályos: 2018.08.16.

 

 

Saramis Kft.

Adatkezelő

 

Vásárlási tudnivalók
Egyedi méret készítés

Lehetőség van arra, hogy viseletet vagy lábbelit egyedi méret alapján készíttesünk el. Ha ilyen igényed van, kérjük jelezd nekünk a megrendelés leadásakor megjegyzésben. Ebben az esetben felvesszük Veled a kapcsolatot, hogy a vállalási határidőt és az esetleges ármódosulást egyeztessük.

Viseletek méretre készítésére alapesetben 10 % felárat számolunk fel.

 

Fizetés/Szállítás

HELYSZÍNI ÁTVÉTEL AZ ÜZLETBEN

Amennyiben a megrendelt terméket személyesen veszed át üzletünkben, lehetőséged van készpénzzel vagy bankkártyával fizetni.

Cím: Néptáncosok kellékboltja
1137 Budapest Katona József u. 21.

Üzletünk nyitvatartása:
Hétfő:   10:00 - 18:00
Kedd:    10:00 - 18:00
Szerda: 10:00 - 18:00
Csütörtök:          10:00 - 18:00
Péntek: 10:00 - 18:00
Szombat:            10:00 - 14:00
Vasárnap:           Zárva

POSTAI SZÁLLÍTÁS

Amennyiben az általad megrendelt termék raktáron van, 1-2 munkanapon belül átadjuk a futárszolgálatnak és szintén 1-2 munkanapon belül meg is kell érkeznie hozzád.

Ha nagyon sürgős a megrendelésed, kérjük, jelezd számunkra megjegyzésben. Ebben az esetben  igyekszünk a termékeket azonnal feladni és a postától 1 napos szállítást kérünk. Ennek nincs külön költsége számodra, viszont jelenleg nem tudunk 100 %-os garanciáit vállalni arra, hogy a csomagod a megrendelés leadásának napján postára kerül. 

Ha valamely termékből éppen kifogytunk, akkor egyeztetünk Veled a megadott elérhetőségeken, hogy mikorra érkezhet a rendelt temékből, van-e konrkét határidő, amikorra mindenképpen meg kell kapnod azt.

Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén a MPL Zrt szállítja ki a terméket és átvételkor kell fizetni a vételárat készpénzben, illetve bankkártyával, amennyiben a kézbesítőnél van terminál. Utóbbiról a kézbeesítést megelőzően tájékoztat a Posta.

PostaPont használata

Ezzel a szállítási móddal a Magyar Posta fiókjaiba, csomagautomatába vagy MOL töltőállomásokra kérheted a csomag kiszállítását.

Csomagpontokon készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni, a csomagautomatákból viszont csak bankkártyás fizetéssel lehet felvenni a csomagot.

 

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS AZ OLDALON

Ezen fizetési mód esetén a Simple rendszerébe irányítjuk át a vásárlót. Ott használhatja bankkártyáját vagy már meglévő Simple felhasználóját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Simple oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron

 

Külföldi szállítási cím esetén is van lehetőség postai úton történő küldésre. Ebben az esetben a postaköltséget a csomag összeállítása után tudjuk kiszámolni a tömeg alapján. A postaköltséget hozzászámoljuk a megrendelés végösszegéhez. Küldés előtt minden esetben egyeztetjük a költségeket a megrendelővel.

 

 

Vásárolt termékek cseréje

Természetesen van lehetőség rá, hogy a megvásárolt, kiszállított terméket kicseréljük, ha nem megfelelő a mérete, színe stb. Amennyiben ilyen problémád van, kérjük, először vedd fel velünk a kapcsolatot.


Ebben az esetben mi elküldjük Neked az új terméket és az átadáskor kell a postásnak odadni a visszaküldendő terméket. Így nem Neked kell kifizetned a visszaküldés költségét.

Külföldi utasok ÁFA visszatérítése

Üzletünkben külföldi utasoknak már lehetőségük van ÁFA visszatérítés igénylésére!

Ezt az igényt az üzletünkben fizetés előtt kell jelezni munkatársunk számára.

A visszaigénylés alapvető szabályai a következőek:  • Azok igényelhetik vissza az ÁFÁT, akik az Európai Közösség egyik tagállamának sem állampolgárai, és nem jogosultak a Közösség egyetlen tagállamában sem állandó tartózkodásra, továbbá az, aki az Európai Közösség tagállamának állampolgára, de a lakóhelye a Közösség területén kívül van.
  • A vásárlás bruttó összegének el kell érnie a 175 Eurót, 2019-ben forintban 57.000 Ft-ot.
  • Az utasnak úti okmánnyal vagy egyéb irattal igazolnia kell jogállását.
  • A vásárlásról számlát kell készíteni, annak a természetes személynek az adataival, aki az adót visszaigényli.
  • Adó-visszaigénylő lapot kell kitölteni a vásárlásról.
  • A vásárolt terméket 90 napon belül ki kell vinni az Európai Közösség területéről és a vámhatóságnak át kell adni a számlát, illetve az adó-visszaigénylő lapot.
  • Az áru külföldre vitele után a számla eredeti példányát vissza kell küldeni üzletünknek.

 

Az ÁFA visszatérítés utólag történik meg, amint az ehhez szükséges dokumentumok rendelkezésünkre állnak.

A visszatérítés módjai:

  • Személyesen, készpénzben üzletünkben a visszaigénylésre jogosult személynek, illetve az általa hivatalosan, írásban meghatalmazott személynek.
  • Banki átutalással a visszaigénylésre jogosult személy által megadott bankszámlára.
  • PayPal rendszeren keresztül történő átutalás a visszaigénylésre jogosult személy számlájára.

Banki átutalással történő visszafizetés esetén bruttó 6000 Ft kezelési költséget számítunk fel.

Az ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos további információk elérhetőek a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatójában.